Obsah prvků v %:   Hovadur K 265
  Cr -
  Zr -
  Co 1
  Ni 1
  Be 0,5
  Al -
  Si -
  Fe -
  ostatní 0,4
  Cu zbytek
Mechanické vlastnosti:  
Tvrdost HB30   265 - 280
Mez pevnosti v tahu N/mm2 780 - 850
Mez průtaľnosti 0,2% N/mm2 700 - 760
Prodlouľení A5   10 - 14
Modul pruľnosti v tahu N/mm2 135 x 103
Teplota měknutí °C   480
Fyzikální vlastnosti při 20°C:  
Hustota g/cm3   8,8
Tepelná vodivost W/mK   260
Elektrická vodivost % IACS 49 (29,5 S/m)
Délková roztaľnost 20-300°C 17,2 x 10-6/K