Obsah prvků v %:   Hovadur K 250
  Cr -
  Zr -
  Co 1
  Ni 1
  Be 0,5
  Al -
  Si -
  Fe -
  ostatní 0,4
  Cu zbytek
Mechanické vlastnosti:  
Tvrdost HB30   250 - 260
Mez pevnosti v tahu N/mm2 760 - 820
Mez průtaľnosti 0,2% N/mm2 680 - 740
Prodlouľení A5   10 - 14
Modul pruľnosti v tahu N/mm2 135 x 103
Teplota měknutí °C   480
Fyzikální vlastnosti při 20°C:  
Hustota g/cm3   8,8
Tepelná vodivost W/mK   250
Elektrická vodivost % IACS 45 (28 S/m)
Délková roztaľnost 20-300°C 17,2 x 10-6/K