Obsah prvků v %:   Hovadur K 220
  Cr 0,4
  Zr -
  Co -
  Ni 2,5
  Be -
  Al -
  Si 0,7
  Fe -
  ostatní -
  Cu zbytek
Mechanické vlastnosti:  
Tvrdost HB30   190 - 220
Mez pevnosti v tahu N/mm2 630 - 690
Mez průtaľnosti 0,2% N/mm2 460 - 530
Prodlouľení A5   10 - 13
Modul pruľnosti v tahu N/mm2 140 x 103
Teplota měknutí °C   480
Fyzikální vlastnosti při 20°C:  
Hustota g/cm3   8,8
Tepelná vodivost W/mK   200
Elektrická vodivost % IACS 41 (22 S/m)
Délková roztaľnost 20-300°C 16 x 10-6/K