Obsah prvků v %:   Hovadur K 150
  Cr 1
  Zr 0,15
  Co -
  Ni -
  Be -
  Al -
  Si -
  Fe -
  ostatní 0,2
  Cu zbytek
Mechanické vlastnosti:  
Tvrdost HB30   135 - 170
Mez pevnosti v tahu N/mm2 380 - 470
Mez průtaľnosti 0,2% N/mm2 320 - 410
Prodlouľení A5   14 - 18
Modul pruľnosti v tahu N/mm2 125 x 103
Teplota měknutí °C   500
Fyzikální vlastnosti při 20°C:  
Hustota g/cm3   8,9
Tepelná vodivost W/mK   340
Elektrická vodivost % IACS 76 (45 S/m)
Délková roztaľnost 20-300°C 17 x 10-6/K